Hạng Tên Nhân Vật Tinh Lực Phái
1 LýNhãKÏ 32790800 T.Dao
2 Ti¬uAnh 31961920 T.Dao
3 TuyªtVû 29349935 T.Dao
4 OxVôÄnhOx 27337735 T.Dao
5 Di®pPhàm 24889260 C.Bang
6 Dß½ngTØ 24573970 C.Bang
7 H¡c Ði¬u 20619810 C.Bang
8 JQKA 19238375 V.Đang
9 #cFF0000#213#213 15504225 T.Dao
10 LongKa 14992150 C.Bang